Mail Economy #1Mail Economy #2Mail Server #1Mail Server #2Mail Server #3
100.000đ/tháng 150.000đ/tháng 220.000đ/tháng 440.000đ/tháng 550.000đ/tháng

5 GB Dung lượng

10 GB Dung lượng 20 GB Dung lượng 50 GB Dung lượng 100 GB Dung lượng

Địa chỉ email: 5

Địa chỉ email: 10 Địa chỉ email: 20 Địa chỉ email: 100 Địa chỉ email: 200

Email Forwarder : 5

Email Forwarder : 20 Email Forwarder : 50 Email Forwarder : 100 Email Forwarder : 200

Mail list : 1

Mail list : 2 Mail list : 3 Mail list : 10 Mail list : 15

Mã hóa SSL

Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky

SPF / DKIM / DomainKeys

SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

Đây là website mẫu trong quá trình xây dựng - Không kinh doanh !